Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và cá độ bóng đá quốc tế

Nghị định số 06/2017/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH

VỀ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

MỤC LỤC Nghị định số 06/2017/NĐ-CP

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

Chương II: TỔ CHỨC KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

Chương III: TỔ CHỨC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐẶT CƯỢC ĐUA CHÓ

Chương IV: ĐIỀU KIỆN, QUY TRÌNH THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐẶT CƯỢC

Chương V: THÔNG TIN, QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI TRONG KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ, BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

Chương VI: TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẶT CƯỢC

Chương VII: XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ.

Chương VIII: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, KIỂM TRA, THANH TRA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẶT CƯƠC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

Chương IX: TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2017/NĐ-CP VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ